image08
A+ R A-

ความเป็นมาของ ASTM

ความเป็นมาของ ASTM

ASTM (American Society for Testing and Materials) นับได้ว่าเป็น สมาคมวิชาชีพ ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่กำหนด และจัดทำมาตรฐาน ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ และเป็นที่ยอมรับทั่วโลก สมาคม ASTM จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ. 1989 ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน ทางด้านวิชาการ เพื่อเป็นการช่วยเหลืออุตสาหกรรม หน่วยงานของรัฐ และสาธารณชนทั่วไป โดยการพัฒนามาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะและการทำงาน ของวัสดุ ผลิตภัณฑ์ การบริการ ระบบการใช้งาน

ASTM ถือได้ว่าเป็นสมาคมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในด้านของระบบการพัฒนามาตรฐาน ที่ใช้โดยความสมัครใจ มาตรฐาน ASTM จัดขึ้น โดยมติของกรรมการวิชาการ เฉพาะสาขาวิชาต่างๆ ถึง 132 คณะ และมีการจัดพิมพ์มาตรฐานมากกว่า 9,800 เรื่อง ในแต่ละปี โดยมีสมาชิกที่ทรงคุณวุฒิ ทางวิชาการถึง 35,000 คน ประกอบด้วย ตัวแทนกลุ่มผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งองค์การที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ทำให้เชื่อได้ว่า มาตรฐาน ASTM นี้ ครอบคลุมวิชาการต่างๆ มากมาย และมีความละเอียด ลึกซึ้ง นอกจากนี้ มาตรฐาน ASTM ยังได้รับการพิจารณา ทบทวนปรับปรุง และแก้ไขเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา ทำให้ทันสมัยอยู่เสมอ

การจัดแบ่งมาตรฐาน ASTM

มาตรฐาน ASTM ที่ผ่านการรับรองของสมาคมฯ และประกาศใช้เป็นมาตรฐาน สามารถแบ่งตามเนื้อหา ออกได้เป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

  1. Classification เป็นมาตรฐานของ ระบบการจัดการ และการจัดแบ่ง วัสดุผลิตภัณฑ์ การบริการ ระบบ หรือการใช้งาน ออกเป็นกลุ่มๆ โดยอาศัยคุณลักษณะ ที่เหมือนกัน เช่น แหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ คุณสมบัติหรือประโยชน์ใช้สอย
  2. Specification เป็นข้อกำหนดที่ระบุแน่นอน ถึงคุณลักษณะและสมบัติต่างๆ ที่ต้องการของวัสดุ ผลิตภัณฑ์ ระบบหรือการใช้งาน ข้อกำหนดเหล่านี้ มักจะแสดงค่าเป็นตัวเลข และมีข้อจำกัดกำหนดไว้ พร้อมทั้งวิธีหาค่าเหล่านั้นด้วย
  3. Terminology เป็นเอกสารมาตรฐาน ที่กำหนดคำนิยาม คุณลักษณะ คำอธิบายของศัพท์ต่างๆ เครื่องหมาย ตัวย่อ คำย่อที่ใช้ในมาตรฐานต่างๆ
  4. Test method เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับกรรมวิธี ที่กำหนดให้ใช้ในการตรวจสอบ พิสูจน์วัด และปริมาณคุณภาพ คุณลักษณะ คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างของวัสดุ ระบบหรือ การใช้งาน ซึ่งมีผลการทดสอบ ที่สามารถนำไปใช้ ในการประเมินค่าตามข้อกำหนด
  5. Guide เป็นคำแนะนำ หรือทางเลือก ให้ผู้ใช้เลือกใช้เทคนิคต่างๆ ที่มีอยู่ รวมทั้งสิ่ง ที่จะได้จากการประเมิน และการมาตรฐานที่ใช้นั้นๆด้วย
  6. Practice เป็นวิธีการปฏิบัติเฉพาะ สำหรับงานเฉพาะอย่าง ได้แก่ การเขียนรายงาน การสุ่มตัวอย่าง ความแม่นยำ ความละเอียด การเลือก การเตรียม การประยุกต์ การตรวจสอบ ข้อควรระวังในการใช้ การกำจัดทิ้ง การติดตั้ง การบำรุงรักษา ตลอดจนการใช้เครื่องมือทดสอบ

นอกจากนี้ ASTM มีการจัดแบ่งมาตรฐานออกเป็นกลุ่มๆ เฉพาะเรื่อง โดยใช้ตัวอักษร เป็นสัญลักษณ์แทนกลุ่มของเนื้อเรื่อง เรียงตามลำดับดังนี้

A : Ferrous Metals

B : Nonferrous Metals

C : Cementitious, Ceramic, Concrete, and Masonry Meterials

D : Miscellaneous Materials

E : Miscellaneous Subjects

F : Materials for Specific Applications

G : Corrosion, Deterioration, and Degradation of Materials

เดิม ASTM ได้แบ่งประเภทมาตรฐาน ตามลักษณะการกำหนดมาตรฐาน ออกเป็น 3 ชนิดคือ

  1. 7.Standards เป็นมาตรฐานที่จัดทำขึ้น ตามมติเอกฉันท์ของสมาชิก และผ่านการรับรองตามขั้นตอน และกฎของสมาคมฯ เรียบร้อยแล้ว
  2. 8.ES.(Emergency Standard) เป็นเอกสารที่จัดพิมพ์ตามความต้องการ เร่งด่วน แต่ยังไม่ผ่านการรับรองของสมาคมฯ เพียงแต่ผ่านการพิจารณา ของคณะอนุกรรมการบริหาร
  3. 9.P. (Proposal) เป็นเอกสารมาตรฐานที่พิมพ์เพื่อเผยแพร่ แนะนำ ก่อนที่จะพิจารณาลงมติ ให้ใช้เป็นมาตรฐาน

แต่ในปี ค.ศ. 1995 สมาคม ASTM ได้กำหนดให้ใช้ PS. (Provisional Standards) ซึ่งเป็นเอกสาร ที่ถูกจัดพิมพ์ขึ้นมา ใช้แทน ES. และ P.

การจัดพิมพ์ Annual book of ASTM standards

ASTM standards จัดพิมพ์รวมเล่มเป็นชุดประจำปี ใช้ชื่อว่า Annual book of ASTM standards มาตรฐานที่พิมพ์รวมเล่มนี้ ต้องผ่านการรับรองของสมาคมฯ มาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน เมื่อใช้ไปครบทุก 5 ปี จะได้รับการพิจารณาทบทวนจาก คณะกรรมการวิชาการ ซึ่งอาจมีการปรับปรุงใหม่ มาตรฐานที่นำมาพิมพ์ ในแต่ละปี จึงมีทั้งเรื่องที่พิมพ์ซ้ำ รวมทั้งเรื่องใหม่ และเรื่องที่ได้รับการปรับปรุง ซึ่งมีประมาณร้อยละ 30 ของเรื่องทั้งหมดในแต่ละเล่ม ผู้ใช้สามารถทราบว่า มาตรฐานนั้นๆ เป็นเรื่องเดิม หรือปรับปรุงใหม่ ได้จากปีที่กำกับอยู่ ท้ายรหัสตัวอักษร ที่ ASTM กำหนดให้ใช้ สำหรับมาตรฐานแต่ละเรื่อง การจัดพิมพ์รวมเล่ม เอกสารมาตรฐาน ASTM นี้ จะรวมเรื่อง ประเภทเดียวกัน ไว้ในเล่มเดียวกัน และมีการพัฒนา จัดแบ่งเล่มใหม่อยู่เสมอ และในระหว่างปี ค.ศ. 1974-1982 Annual book of ASTM standards มี 47 เล่ม และเล่มที่ 48 เป็นดรรชนีรวม เอกสารมาตรฐาน ASTM และในปี ค.ศ.1983 ได้ปรับปรุงรูปเล่มขึ้นใหม่ จำนวน 66 เล่ม โดยจัดเรื่องเป็นกลุ่มๆ รวม 16 กลุ่มดังนี้

Section 1 : Iron and Steel Products

Section 2 : Nonferrous Metal Products

Section 3 : Metals Test Methods and Analytical Procedures

Section 4 : Construction

Section 5 : Petroleum Products, Lubricants and Fossil Fuels

Section 6 : Paints, Related Coatings, and Aromatics

Section 7 : Textiles

Section 8 : Plastics

Section 9 : Rubber

Section 10 : Electrical Insulation and Electronics

Section 11 : Water and Environmental Technology

Section 12 : Nuclear, Solar, and Geothermal Energy

Section 13 : Medical Devices

Section 14 : General Methods and Instrumentation

Section 15 : General Products, Chemical Specialities, and End Use Products

Section 00 : Index

คัดมาจากบทความของ .. จารุนี วิวัชรโกเศศ. "เอกสารมาตรฐาน ASTM."  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

anti02
 .............................................................................................................

คุณสมบัติพิเศษของตะแกรงเหล็กฉีก วี แอนด์ พี

       1. ขนาดรูและน้ำหนักเที่ยงตรงได้มาตรฐาน มีน้ำมันเคลือบกันสนิม 
       2. รูไม่มีเสี้ยนคม แผ่นตะแกรงเหล็กฉีกมีความตรงเรียบตลอดทั้งแผ่น   
       3. ตะแกรงเหล็กฉีกมีหลากหลายลวดลาย สามารถเลือกระดับความหนาและรูปแบบได้ตามต้องการ   
       4. แข็งแรงทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน ด้วยวัตถุดิบเหล็กที่มีคุณภาพสูง  
       5. ผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป และได้มาตรฐานสากล 
       6. มีบริการการชุปสังกะสีร้อน(Hot Dip Galvanized) หรืออบสีฝุ่น(Powder Coating) เพื่อป้องกันสนิม

vpINFO01

 

 

 ตะแกรงเหล็กฉีก ตระกูล XS

 ตะแกรงเหล็กฉีก ตระกูล XG   ตะแกรงเหล็กฉีก ตระกูล S 
XS3 xg1 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-4
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-6
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-14
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-25
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-18
s18
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-31 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-11
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-32 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-12
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-33 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-13
xs4 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-21
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-22
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-23 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-30
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-31
 ตะแกรงเหล็กฉีก ตระกูล NO.  ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-35
no ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-37
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-40
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-41
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-42  ตะแกรงเหล็กฉีก งานฐานราก 
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-43 rr
xs5
 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น No.26A
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น No.27
no2
 Riblath ตะแกรงก้างปลา
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-51  FM26 ตะแกรงกั้นจ้อยท์
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-52
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-53 xs7
xs6
 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น No.22
 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น No.23
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-61 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-71
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-62 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-72
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-63 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-73
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-81
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-82
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-83

where2 600

 

 logoVP2 บริษัท วีแอนด์พี เอ็กซแพนด์ เมททัล จำกัด
49/12 หมู่4 ซอยกิ่งแก้ว 30 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. (662)750-1378, 750-1264, 750-1895, 750-2991, 750-1730
แฟกซ์. (662)750 3091
E-mail : vpexpand@ksc.th.com

 

 

 bullet  การชุบสังกะสีร้อน(Hot dipped galvanized)
 bullet  การชุบไฟฟ้า(Electroplating)
 bullet  การอบสีฝุ่น (Powder coat)
 bullet  ประเภทของสีฝุ่น
 bullet  สีป้องกันสนิม
 bullet  เหล็กรีดร้อน เหล็กรีดเย็น
 bullet  อลูมิเนียม
 bullet  การทำงานกับอลูมิเนียม
 bullet  การชุบอะโนไดซ์(Anodizing)
 bullet  สแตนเลส
 bullet  ไทเทเนียม
 bullet  โครงสร้างเหล็กแบบต่างๆ
 bullet  หน้ากากอาคาร
 bullet  มาตรฐานเหล็กอุตสาหกรรม
 bullet  มาตรฐาน ASTM
 bullet  มาตรฐาน JIS
 bullet  น็อตและสกรูแบบต่างๆ
 bullet  การลบคมตะแกรงเหล็กฉีก
 bullet  การเชื่อมเหล็ก
 bullet  รอยร้าวแบบต่างๆ
 bullet  เทคนิคการฉาบปูน
 bullet  ผนังอาคาร
 bullet  ประเภทของฝาท่อ
 bullet  ตะแกรงเหล็กฉีกในภาคเกษตรฯ
 bullet  แบบบ้านพอเพียง
 bullet  บ้านหารสอง
 bullet  อารยสถาปัตย์
 bullet  บ้านเพื่อผู้สูงอายุ
 bullet  สไตล์การแต่งบ้าน
 bullet  แต่งบ้านสไตลท์ลอฟท์
 bullet  ตกแต่ง Industrail loft
 bullet  Coworking Space
 bullet  ตกแต่งโฮสต์เทล
type3 ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS-3X
type4 ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS-4X
type3 ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS-5X
type4 ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS-6X
type3 ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS-7X
type4 ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS-8X


web ad

WEB TRANSLATION
eng rollower
myn rollower
cam rollower
lao rollower
hotline
call60

youtube Facebook blog
ig twitt

prop awards
การติดตั้งตะแกรงเหล็ก
prop_make_job
prop_make_job
prop cheak email

 

บริการจัดส่ง

 prop design

prop home rollower 

riblath
prop green

green
vpqrcodevp mapmenu
Page Rank
logoooo
..เหล็กฉีกแฟนซี..
เหล็กฉีก
ตะกร้าเหล็กฉีก
ฝ้าเหล็กฉีก
กล่องเหล็กฉีก
แผงกั้นเหล็กฉีก
ร้านกาแฟ
ซุ้มเหล็กฉีก
แต่งร้านเท่ห์ๆ
ชั้นวางเหล็กฉีก
ห้องลองเสื้อ..เหล็กฉีก
ราวบันไดเหล็กฉีก
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday909
mod_vvisit_counterYesterday1169
mod_vvisit_counterThis week6882
mod_vvisit_counterLast week8753
mod_vvisit_counterThis month29558
mod_vvisit_counterLast month28751
mod_vvisit_counterAll days1187226