image08
A+ R A-

มาตรฐานเหล็กอุตสาหกรรม

มาตรฐานเหล็กอุตสาหกรรม

          เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตเหล็กได้ทำการผลิตเหล็กชนิดต่าง ๆ ออกสู่ท้องตลาดเป็นจำนวนมากแต่ละบริษัทพยายามที่จะผลิตเหล็กให้มีคุณภาพต่าง ๆ กันตามประเภทของการใช้งาน ดังนั้นจึงเป็นความยากลำบาทของผู้ใช้ที่จะเลือกใช้เหล็กให้ตรงกับความต้องการของตน จึงได้มีการกำหนดชนิดและปริมาณส่วนผสมไปในเนื้อเหล็ก โดยใช้สัญลักษณ์ของธาตุและตัวเลขเป็นตัวชี้บอกจำนวนปริมาณของส่วนผสมที่มีอยู่ จึงได้เกิดเป็น " มาตรฐานเหล็กอุตสาหกรรม " ขึ้น

         
มาตรฐานเหล็กอุตสาหกรรมได้กำเนิดมาหลายมาตรฐาน เนื่องจากประเทศบริวารในเครือของตนเองหรือประเทศที่มีการจัดการอุตสาหกรรมแบบเดียวกันยอมรับและนำไปใช้ ซึ่งปรากฎว่าในปัจจุบันมีมาตรฐานเหล็กอุตสาหกรรมที่นิยมนำมาใช้งานกัน มี 3 มาตรฐาน คือ
 

          1. ระบบอเมริกัน AISI ( American Iron and Steel Institute )

         
การกำหนดมาตรฐานแบบนี้ ตัวเลขดัชนีจะมีจำนวนหลักและตัวชี้บอกส่วนประสมจะเหมือนกับระบบ SAE จะต่างกันตรงที่ระบบ AISI จะมีตัวอักษรนำหน้าตัวเลข ซึ่งตัวอักษรนี้จะ บอกถึงกรรมวิธีการผลิตเหล็กว่าได้ผลิตมาจากเตาชนิดใด
ตัวอักษรที่บอกกรรมวิธีการผลิตเหล็กจะมีดังนี้

 • A คือ เหล็กประสมที่ผลิตจากเตาเบสเซมเมอร์ ( Bessemer ) ชนิดที่เป็นด่าง
 • B คือ เหล็กประสมที่ผลิตจากเตาเบสเซมเมอร์ ( Bessemer ) ชนิดที่เป็นกรด
 • C คือ เหล็กที่ผลิตจากเตาโอเพ็นฮารท์ ( Open Hearth ) ชนิดที่เป็นด่าง
 • D คือ เหล็กที่ผลิตจากเตาโอเพ็นฮารท์ ( Open Hearth ) ชนิดที่เป็นกรด
 • E คือ เหล็กที่ผลิตจากเตาไฟฟ้า


    
          การแบ่งชนิดของเหล็กกล้าตามชนิดและปริมาณของสารที่นำมาผสม แต่เหล็กกล้าตามระบบ AISI ยังมีการแบ่งกลุ่มตามลักษณะของกรรมวิธีการชุบแข็ง

ชื่อกลุ่ม

สัญลักษณ์

     กลุ่มที่ชุบแข็งด้วยน้ำ

W

     กลุ่มเหล็กที่ทนต่อแรงกระแทก

S

     กลุ่มที่ชุบแข็งด้วยน้ำมัน

O

     กลุ่มที่ผลิตโดยกรรมวิธีแปรรูปเย็น( Cold Working ) สำหรับเหล็กล้า

 

     คาร์บอนปานกลางและชุบแข็งโดยปล่อยให้เย็นตัวในอากาศ

A

     กลุ่มเหล็กกล้าที่ผลิตโดยกรรมวิธีแปรรูปเย็นสำหรับเหล็กกล้า

 

     คาร์บอนสูงและเหล็กกล้าประสมโครเมียมสูง

D

     กลุ่มเหล็กที่ผลิตโดยกรรมวิธีแปรรูปร้อน( Hot Working )

H

     กลุ่มเหล็กกล้ารอบสูง(High Speed Steel)

T (ประสมทังสเตนเป็นหลัก)

     กลุ่มเหล็กกล้ารอบสูง(High Speed Steel)

M (ประสมโมลิบดินั่ม)

     กลุ่มเหล็กกล้าคุณสมบัตพิเศษ ( มีคาร์บอนและทังสเตน เป็นหลัก )

 

     กลุ่มเหล็กทำแม่พิมพ์

 

                                                                                     

          2.  ระบบเยอรมัน DIN (Deutsch Institute Norms)

          การจำแนกประเภทของเหล็กตามมาตรฐานเยอรมันจะแบ่งเหล็กออกเป็น 4 ประเภทดังนี้

               2.1
เหล็กกล้าคาร์บอน(หรือเหล็กไม่ประสม)
               2.2
เหล็กกล้าผสมต่ำ
               2.3
เหล็กกล้าผสมสูง
               2.4
เหล็กหล่อ
               2.5
เหล็กกล้าคาร์บอน (หรือเหล็กไม่ประสม)

         
เหล็กที่นำไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องผ่านกรรมวิธีปรับปรุงคุณสมบัติโดยใช้ความร้อน (Heat Treatment) เหล็กพวกนี้จะบอกย่อคำหน้าว่า St.และจะมีตัวเลขตามหลัง ซึ่งจะบอกถึงความสามารถที่จะทนแรงดึงสูงสุดของเหล็กชนิดนั้น มีหน่วยเป็น ก.ก/มม.2
หมายเหตุ การกำหนดมาตรฐานทั้งสองนี้ เหล็กที่มีความเค้นแรงดึงสูงสุดประมาณ 37 ก.ก/มม.2 จะสามารถใช้สัญลักษณ์แทนเหล็กชนิดนี้ได้ 2 ลักษณะ คือ เขียนเป็น St. หรือ C20

         
การกำหนดมาตรฐานเหล่านี้จะเห็นมากในแบบสั่งงาน ชิ้นส่วนบางชนิดต้องนำไปชุบแข็งก่อนใช้งาน ก็จะกำหนดวัสดุเป็น C นำหน้า ส่วนชิ้นงานที่ไม่ต้องนำไปชุบแข็ง ซึ่งนำไปใช้งานได้เลยจะกำหนดวัสดุเป็นตัว St. นำหน้า ทั้ง ๆ ที่วัสดุงานทั้งสองชิ้นนี้ใช้วัสดุอย่างเดียวกันเหล็กกล้าผสมต่ำ  การกำหนดมาตรฐานเหล็กประเภทนี้จะบอกจำนวนคาร์บอนไว้ข้างหน้าเสมอ แต่ไม่นิยมเขียนตัว C กำกับไว้ ตัวถัดมาจะเป็นชนิดของโลหะที่เข้าไปประสม ซึ่งอาจมีชนิดเดียวหรือหลายชนิดก็ได้

         
ข้อสังเกต เหล็กกล้าประสมต่ำตัวเลขที่บอกปริมาณของโลหะประสมจะไม่ใช่จำนวนเปอร์เซ็นต์ที่แท้จริงของโลหะประสมนั้นการที่จะทราบจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่แท้จริงจะต้องเอาแฟกเตอร์ (Factor) ของโลหะประสมแต่ละชนิดไปหารซึ่งค่าแฟกเตอร์ (Factor) ของโลหะประสมต่าง ๆ มีดังนี้

 • หารด้วย 4 ได้แก่ Co, Cr, Mn, Ni, Si, W
 • หารด้วย 10 ได้แก่ Al, Cu, Mo, Pb, Ti, V
 • หารด้วย 100 ได้แก่ C, N, P, S
 • ไม่ต้องหาร ได้แก่ Zn, Sn, Mg, Fe


         
การใช้สัญลักษณ์ดังตัวอย่างที่แล้ว เป็นการบอกส่วนผสมในทางเคมี แต่ในบางครั้งจะมีการเขียนสัญลักษณ์บอกกรรมวิธีการผลิตไว้ข้างหน้าอีกด้วย เช่น

 • B = ผลิตจากเตาเบสเซมเมอร์
 • E = ผลิตจากเตาไฟฟ้าทั่วไป
 • F = ผลิตจากเตาน้ำมัน
 • I = ผลิตจากเตาไฟฟ้าชนิดเตาเหนี่ยวนำ (Induction Furnace)
 • LE = ผลิตจากเตาไฟฟ้าชนิดอาร์ค (Electric Arc Furnace)
 • M = ผลิตจากเตาซีเมนต์มาร์ติน หรือ เตาพุดเดิล
 • T = ผลิตจากเตาโทมัส
 • TI = ผลิตโดยกรรมวิธี (Crucible Cast Steel)
 • W = เผาด้วยอากาศบริสุทธิ์
 • U = เหล็กที่ไม่ได้ผ่านการกำจัดออกซิเจน (Unkilled Steel)
 • R = เหล็กที่ผ่านการกำจัดออกซิเจน (Killed Steel)
 • RR = เหล็กที่ผ่านการกำจัดออกซิเจน 2 ครั้ง

          นอกจากนี้ยังมี สัญลักษณ์แสดงคุณสมบัติพิเศษของเหล็กนั้นอีกด้วย เช่น

 • A = ทนต่อการกัดกร่อน
 • Q = ตีขึ้นรูปง่าย
 • X = ประสมสูง
 • Z = รีดได้ง่าย


          เหล็กกล้าผสมสูง (High Alloy Steel) เหล็กกล้าประสมสูง หมายถึงเหล็กกล้าที่มีวัสดุผสมอยู่ในเนื้อเหล็กเกินกว่า 8 % การเขียนสัญลักษณ์ของเหล็กประเภทนี้ เขียนนำหน้าด้วยต้ว X ก่อน แล้วตามด้วยจำนวนส่วนผสมของคาร์บอนจากนั้นด้วยชนิดของโลหะประสม ซึ่งจะมีชนิดเดียวหรือชนิดก็ได้ แล้วจึงตามด้วยตัวเลขแสดงปริมาณของโลหะประสม
ตัวเลขที่แสดงปริมาณของโลหะประสม ไม่ต้องหารด้วย แฟกเตอร์ (Factor) ใด ๆ ทั้งสิ้น(แตกต่างจากโลหะประสมต่ำ) ส่วนคาร์บอนยังต้องหารด้วย 100 เสมอ
 

     3.  ระบบญี่ปุ่น JIS (Japaness Industrial Standards)

          การจำแนกประเภทของเหล็กตามมาตรฐานญี่ปุ่นซึ่งจัดวางระบบโดยสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น(Japaness Industrial Standards, JIS) จะแบ่งเหล็กตามลักษณะงานที่ใช้

         
ตัวอักษรชุดแรก จะมีคำว่า JIS หมายถึง Japaness Industrial Standards ตัวอักษรสัญลักษณ์ตัวถัดมาจะมีได้หลายตัวแต่ละตัวหมายถึงการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น

 • A งานวิศวกรรมก่อสร้างและงานสถาปัตย์
 • B งานวิศวกรรมเครื่องกล
 • C งานวิศวกรรมไฟฟ้า
 • D งานวิศวกรรมรถยนต์
 • E งานวิศวกรรมรถไฟ
 • F งานก่อสร้างเรือ
 • G โลหะประเภทเหล็กและโลหะวิทยา
 • H โลหะที่มิใช่เหล็ก
 • K งานวิศวกรรมเคมี
 • L งานวิศวกรรมสิ่งทอ
 • M แร่
 • P กระดาษและเยื่อกระดาษ
 • R เซรามิค
 • S สินค้าที่ใช้ภายในบ้าน
 • T ยา
 • W การบิน

          ถัดจากตัวอักษรจะเป็นตัวเลขซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 4 ตัว มีความหมายดังนี้
ตัวเลขตัวแรก หมายถึง กลุ่มประเภทของเหล็ก เช่น

 • 0 เรื่องทั่ว ๆ ไป การทดสอบและกฎต่าง
 • 1 วิธีวิเคราะห์
 • 2 วัตถุดิบ เหล็บดิบ ธาตุประสม
 • 3 เหล็กคาร์บอน
 • 4 เหล็กกล้าประสม

ตัวเลขตัวที่ 2 จะเป็นตัวแยกประเภทของวัสดุในกลุ่มนั้น เช่น ถ้าเป็นในกรณีเหล็ก จะมีดังนี้

 • 1 เหล็กกล้าประสมนิเกิลและโครเมียม
 • 2 เหล็กกล้าประสมอลูมิเนียมแลโครเมียม
 • 3 เหล็กไร้สนิม
 • 4 เหล็กเครื่องมือ
 • 8 เหล็กสปริง
 • 9 เหล็กกล้าทนการกัดกร่อนและความร้อน

          ตัวเลขที่เหลือ 2 หลักสุดท้ายจะเป็นตัวแยกชนิดของส่วนผสมที่มีอยู่ในวัสดุนั้น เช่น ถ้าเป็นเหล็กตัวเลข 2 หลักสุดท้ายจะเป็นตัวแยกชนิดเหล็กตาม
ส่วนผสมธาตุที่มีอยู่ในเหล็กชนิดนั้น ๆ เช่น

 • 01 เหล็กเครื่องมือ คาร์บอน
 • 03 เหล็กไฮสปีด
 • 04 เหล็กเครื่องมือประสม

 

          ตาราง แสดงจำนวนมาตรฐานและชื่อประเทศที่ใช้มาตรฐาน
ลำดับที่  มาตรฐานของประเทศ มาตรฐาน

 • สหรัฐอเมริกา AISI
 • ฝรั่งเศส AFNOR
 • อังกฤษ B.S.
 • เชโกสโลวะเกีย  CSN
 • เยอรมัน DIN
 • โซเวียต GOST
 • ญี่ปุ่น  JIS
 • โปแลนด์  PN
 • สวีเดน  SS
 • 10 สเปน  UNE
 • 11 อิตาลี  UNI
 • 12 มาตรฐานสากล  UNS

         
          มาตรฐานของเหล็กกล้าเครื่องมือ
         
         
เหล็กกล้าเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานสากลจะใช้มาตรฐาน UNS เป็นมาตรฐานหลัก ในท้องตลาดจะมีมาตรฐานใช้กันอยู่ประมาณ 12 มาตรฐาน โดยสามารถเทียบเข้ากับมาตรฐานสากลได้ โดยจะมีมาตรฐานหลักในการเทียบอยู่ 3 มาตรฐานซึ่งได้แก่ มาตรฐาน AISI, DIN, JIS และจากข้อมูลทางบริษัท บี.เค.เจ. เอนจิเนียริ่ง จำกัด พบว่าการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการอบชุบจะต้องค้นหาโดยการเปิดหนังสือต่าง ๆ หรือคู่มือมาตรฐานเหล็ก โดยทางบริษัทต้องรู้มาตรฐานที่ใช้ว่าเป็นเหล็กมาตรฐานอะไรชนิดไหนต้องการความแข็งเท่าไรจากลูกค้า จึงทำการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ออกมาเพื่อกำหนดขบวนการในการอบชุบรวมทั้งระดับอุณหภูมิและเวลาต่าง ๆ แล้วให้พนักงานไปทำตามกรรมวิธีการอบชุบต่อไป ส่วนปัญหาเรื่องมาตรฐาน AISI ที่บริษัทใช้นั้น ซึ่งทางลูกค้าจะไม่นิยมใช้กัน ส่วนมากตามที่นิยมจะใช้มาตรฐาน JIS หรือ DIN เป็นส่วนใหญ่ ถ้ามีมาตรฐานที่ไม่พบมากนักในประเทศไทยก็จะเกิดปัญหาขึ้น ปัญหานี้ทางบริษัทต้องหาข้อมูลเพื่อนำมาเปรียบเทียบเป็นมาตรฐานที่ต้องการอีกที ถ้าเทียบไม่ได้ต้องทำการวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีเสียก่อน คู่มือที่ใช้อยู่ในบริษัทจะมีการกำหนด กับชิ้นงานที่มีความหนาประมาณ 1 นิ้วเท่านั้น และมีรูปร่างที่เรียบง่าย ดังนั้นชิ้นงานที่มีความหนาหรือมีรูปร่างซับซ้อน กรรมวิธีการอบชุบจะต้องแตกต่างไปต้องมีการเพิ่มหรือลดลงของอุณหภูมิหรือเวลาเล็กน้อย โดยที่วิศวกรจะต้องใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเพื่อตัดสินใจ แต่ทางบริษัทมีความเห็นว่า ข้อมูลในการอบชุบบางตัว ยังไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับรูปร่างและความแข็งที่ต้องการ จึงอาจทำให้โปรแกรมเทคโนโลยี สารสนเทศการอบชุบเหล็กกล้าเครื่องมือด้วยความร้อนนี้อาจเกิดความไม่เที่ยงตรงทางข้อมูลได้

          ชนิดของเหล็กกล้าเครื่องมือ
ชนิดของเหล็กกล้าเครื่องมือที่สามารถค้นคว้ามาได้ มีจำนวน 500 ชนิดจาก 12 มาตรฐาน ซึ่งมีดังนี้

 1. มาตรฐาน AISI มีจำนวนทั้งสิ้น 110 ชนิด
 2. มาตรฐาน "     66  "
 3. มาตรฐาน JIS มีจำนวนทั้งสิ้นชนิด
 4. มาตรฐาน "     80   "
 5. มาตรฐาน "     31   "
 6. มาตรฐาน B."     29  "
 7. มาตรฐาน "     22  "
 8. มาตรฐาน "     15   "
 9. มาตรฐาน "     26  "
 10. มาตรฐาน "     12  "
 11. มาตรฐาน "      27  "
 12. มาตรฐาน "      35  "

          จากข้อมูลของบริษัท แอสแสบ สตีลส์ (ประเทศไทย) จำกัด พบว่าเหล็กกล้าเครื่องมือที่ผลิตจำหน่ายแก่ลูกค้าและนิยมใช้มากในประเทศไทย คือ เหล็ก W1, S5, O1, A2, D2, H12, T1, L6, และ H13 ซึ่งทางบริษัทจะมีชื่อยี่ห้อของเหล็กกล้าเครื่องมือแต่ละชนิดไว้ในคู่มือการเลือกใช้เหล็ก แต่ปัจจุบันความเชื่อถือยี่ห้อ มีน้อยลงไปมาก บริษัทจึงหันมานิยมยึดถือตามมาตรฐานแทนโดยอาศัยมาตรฐาน AISI/SAE , JIS, DIN เป็นหลักในการเปรียบเทียบเหล็กที่จะผลิตออกมาเสมอ
 

 

 

anti02
 .............................................................................................................

คุณสมบัติพิเศษของตะแกรงเหล็กฉีก วี แอนด์ พี

       1. ขนาดรูและน้ำหนักเที่ยงตรงได้มาตรฐาน มีน้ำมันเคลือบกันสนิม 
       2. รูไม่มีเสี้ยนคม แผ่นตะแกรงเหล็กฉีกมีความตรงเรียบตลอดทั้งแผ่น   
       3. ตะแกรงเหล็กฉีกมีหลากหลายลวดลาย สามารถเลือกระดับความหนาและรูปแบบได้ตามต้องการ   
       4. แข็งแรงทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน ด้วยวัตถุดิบเหล็กที่มีคุณภาพสูง  
       5. ผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป และได้มาตรฐานสากล 
       6. มีบริการการชุปสังกะสีร้อน(Hot Dip Galvanized) หรืออบสีฝุ่น(Powder Coating) เพื่อป้องกันสนิม

vpINFO01

 

 

 ตะแกรงเหล็กฉีก ตระกูล XS

 ตะแกรงเหล็กฉีก ตระกูล XG   ตะแกรงเหล็กฉีก ตระกูล S 
XS3 xg1 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-4
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-6
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-14
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-25
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-18
s18
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-31 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-11
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-32 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-12
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-33 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-13
xs4 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-21
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-22
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-23 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-30
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-31
 ตะแกรงเหล็กฉีก ตระกูล NO.  ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-35
no ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-37
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-40
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-41
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-42  ตะแกรงเหล็กฉีก งานฐานราก 
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-43 rr
xs5
 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น No.26A
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น No.27
no2
 Riblath ตะแกรงก้างปลา
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-51  FM26 ตะแกรงกั้นจ้อยท์
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-52
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-53 xs7
xs6
 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น No.22
 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น No.23
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-61 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-71
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-62 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-72
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-63 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-73
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-81
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-82
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-83

where2 600

 

 logoVP2 บริษัท วีแอนด์พี เอ็กซแพนด์ เมททัล จำกัด
49/12 หมู่4 ซอยกิ่งแก้ว 30 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. (662)750-1378, 750-1264, 750-1895, 750-2991, 750-1730
แฟกซ์. (662)750 3091
E-mail : vpexpand@ksc.th.com

 

 

 bullet  การชุบสังกะสีร้อน(Hot dipped galvanized)
 bullet  การชุบไฟฟ้า(Electroplating)
 bullet  การอบสีฝุ่น (Powder coat)
 bullet  ประเภทของสีฝุ่น
 bullet  สีป้องกันสนิม
 bullet  เหล็กรีดร้อน เหล็กรีดเย็น
 bullet  อลูมิเนียม
 bullet  การทำงานกับอลูมิเนียม
 bullet  การชุบอะโนไดซ์(Anodizing)
 bullet  สแตนเลส
 bullet  ไทเทเนียม
 bullet  โครงสร้างเหล็กแบบต่างๆ
 bullet  หน้ากากอาคาร
 bullet  มาตรฐานเหล็กอุตสาหกรรม
 bullet  มาตรฐาน ASTM
 bullet  มาตรฐาน JIS
 bullet  น็อตและสกรูแบบต่างๆ
 bullet  การลบคมตะแกรงเหล็กฉีก
 bullet  การเชื่อมเหล็ก
 bullet  รอยร้าวแบบต่างๆ
 bullet  เทคนิคการฉาบปูน
 bullet  ผนังอาคาร
 bullet  ประเภทของฝาท่อ
 bullet  ตะแกรงเหล็กฉีกในภาคเกษตรฯ
 bullet  แบบบ้านพอเพียง
 bullet  บ้านหารสอง
 bullet  อารยสถาปัตย์
 bullet  บ้านเพื่อผู้สูงอายุ
 bullet  สไตล์การแต่งบ้าน
 bullet  แต่งบ้านสไตลท์ลอฟท์
 bullet  ตกแต่ง Industrail loft
 bullet  Coworking Space
 bullet  ตกแต่งโฮสต์เทล
type3 ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS-3X
type4 ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS-4X
type3 ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS-5X
type4 ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS-6X
type3 ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS-7X
type4 ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS-8X


web ad

WEB TRANSLATION
eng rollower
myn rollower
cam rollower
lao rollower
hotline
call60

youtube Facebook blog
ig twitt

prop awards
การติดตั้งตะแกรงเหล็ก
prop_make_job
prop_make_job
prop cheak email

 

บริการจัดส่ง

 prop design

prop home rollower 

riblath
prop green

green
vpqrcodevp mapmenu
Page Rank
logoooo
..เหล็กฉีกแฟนซี..
เหล็กฉีก
ตะกร้าเหล็กฉีก
ฝ้าเหล็กฉีก
กล่องเหล็กฉีก
แผงกั้นเหล็กฉีก
ร้านกาแฟ
ซุ้มเหล็กฉีก
แต่งร้านเท่ห์ๆ
ชั้นวางเหล็กฉีก
ห้องลองเสื้อ..เหล็กฉีก
ราวบันไดเหล็กฉีก
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday910
mod_vvisit_counterYesterday1169
mod_vvisit_counterThis week6883
mod_vvisit_counterLast week8753
mod_vvisit_counterThis month29559
mod_vvisit_counterLast month28751
mod_vvisit_counterAll days1187227